(згідно «Правил прийому до ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини» у 2020 році»)

Всі іноземні громадяни мають рівне право на навчання в Україні незалежно від статі, раси, національності, соціального та фінансового стану, типу професії, світогляду, релігійних переконань, місця проживання та інших підстав.

1. Прийом на навчання до ДМІ ТНМ іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.

 

Квота для іноземців є певною частиною ліцензійного обсягу, який використовується для допуску абітурієнтів з числа:

  • іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;
  • закордонних українців, за наявності посвідчення закордонного українця.

 

Іноземці, які прибули в Україну з метою навчання, вступають до Дніпровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань 22 "Охорона здоров'я" - 120 осіб на рік: спеціальність 221 "Стоматологія", денна форма навчання, термін навчання 5 років - 60 осіб, спеціальність 222" Медицина", денна форма навчання, термін навчання 6 років - 60 осіб.

2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ДМІ ТНМ за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями). Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або  юридичних осіб може здійснюється двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 1-го березня і 1-го листопада відповідно), для здобуття ступеня магістра;

Терміни внесення конкурсних пропозицій до Єдиної бази, визначені в пункті 7 розділу XV цих Правил, для прийому таких іноземців не застосовуються.

ДМІ ТНМ обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ДМІ ТНМ на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

5. Вимоги інституту щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДМІ ТНМ.

6. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до ДМІ ТНМ користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

7. Прийом документів проводиться з 1-го по 28 (29) лютого та з 21 серпня по 30 жовтня поточного року. 

ВІДДІЛ ПО РОБОТІ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ