Вибіркові дисципліни  першого курсу 

1. Іноземна мова.(Лексичні одиниці, необхідні для розуміння медичних текстів)

2. Медична та біологічна фізика, медична інформатика. (Фізичні основи сучасних методів дослідження біологічних систем,   природа взаємодії різних видів випромінювання з біологічними середовищами)

3. Безпека життєдіяльності, основи біостики та біобезпеки. (Фізичні основи сучасних методів дослідження біологічних систем,   природа взаємодії різних видів випромінювання з біологічними середовищами)

3. Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки. (Характер, принципи режиму праці, відпочинку та необхідної дієти при лікуванні стоматологічних захворювань на підставі попереднього або остаточного клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. Вплив навколишнього середовища на стан здоров`я населення)

4. Фундаментальні основи традиційної медицини. исципліна передбачає  отримання студентом знань з класичних фундаментальних філософських законів, які є основою всієї традиційної медицини. Навчає формуванню моделей швидкого аналізу отриманої інформації про пацієнта)

5. Деонтологія в медицині. (Вимоги етики, біоетики та деонтології у фаховій діяльності;  аналіз та синтез інформації у сфері етики біоетики та деонтології; сучасні знання з галузі деонтології) 

6. Основи академічного письма. (Допомогає в оволодінні навичками писемного наукового мовлення, отриманні вмінь для написання текстів і публічної презентації своїх думок)

7. Основи професійної мовної комунікації

8. Релігієзнавство. (Досліджує суспільно-історичну природу релігії, механізм її соціальних зв'язків з політичними, економічними, духовними системами суспільства, особливості їх впливу на віруючих)

9. Фізичне виховання

 

 Вибіркові дисципліни  другого курсу 

1. Іноземна мова. (Базується на вивченні здобувачами спеціальності «Медицина» базового лексико-граматично та фахового матеріалу іноземною мовою з метою вивчення медичної термінології для її подальшого використання у професійній діяльності, закладає основи знань медичної термінології з перспективою їх подальшого використання у професійній діяльності.)

2. Догляд за хворими (практика)

3. Долікарська допомога. (Проведення необхідних найпростіших медичних заходів для врятування життя потерпілому, зменшення його страждання і попередження розвитоку можливих ускладнень)

4. Охорона праці в галузі. (Системи заходів правового, соціально - економічного, організаційно - технічного, санітарно - гігієнічного і лікувально-профілактичного характеру, що спрямовані на збереження здорових і безпечних умов праці фахівців в галузі)

5. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. (Виділення та фіксування клінічного симптому або синдрому шляхом прийняття обґрунтованого рішення, вміння становлювати попередній та клінічний діагноз, визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання. Вмітння виконувати медичні маніпуляції, визначати та інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови)

6. Фармакогнозія та фітотерапія. (дисципліна дає: знання про лікарські рослини і засоби природного походження, можливість набути практичних навичок з приготування і використання лікарських препаратів з природної сировини для профілактики та комплексного лікування хворих, навчає використовувати фітотерапію в практиці лікаря для попередження та лікування хвороб)

7. Біоритмологія. (Вплин навколишнього середовища на біологічні ритми людини, способи виявлення та корекції порушень біологічних ритмів)

8. Основи нутриціології. (Режим харчування, добовий чи разовий об’єм їжі, призначення необхідного лікувального харчування при лікуванні захворювання. Характер (консервативне, оперативне) та принципи лікування захворювання)

9. Основи натуропатії. ає знання про зцілення хвороби природними методами, підтримання здоров'я шляхом звернення до можливостей природи організму.)

10. Медична психологія

11. Академічна доброчесність. (Поняття про формування академічної культури у вищій школі, допомогає в оволодінні навичками усного і писемного наукового мовлення, отриманні вмінь для написання текстів, публічної презентації своїх думок є запорукою успішної кар`єри у будь-якій обраній майбутнім випускником сфері)

12. Логіка. (Логічна культура мислення людини, вміння правильно мисліти та уникати логічних помилок у своїх міркуваннях, конкретно аргументувати власну точку зору, а також успішно користуватися методами критики та спростування)

13. Етика. (Є підрозділом загальної науки мораль, який вивчає перш за все мораль, за допомогою якої люди вчаться бути чуйними, толерантними, вільними тощо. Вона дає можливість усвідомити моральний досвід різних поколінь людства та власного народу, розвинути свій внутрішній світ, спонукає людину і майбутнього фахівця до морального самовдосконалення.)

14. Естетика. (Формування наукового рівня свідомості, що забезпечує загально-естетичні засади формування духовного світу особистості, розширює та поглиблює її культурне світобачення, відкриває світ найвищих загальнолюдських духовних цінностей)

15. Європейський стандарт комп’ютерної грамотності. (Сучасні програми загального та спеціального призначення в галузі охорони здоров’я, програмні засоби різного призначення, закономірності та тенденції в показниках здоров’я населення)

16. Фізичне виховання та здоров'я

17. Сучасні проблеми біофізики (Є підрозділом загальної науки, який  формує у студентів основні уявлення про найзагальніші властивості і форми руху матерії, про найважливіші фізичні закономірності, що лежать в основі властивостей клітин та макромолекул, а також аспектів впливу середовища на організм людини.)

 

 Вибіркові дисципліни  третього курсу 

1. Іноземна мова (Базується на вивченні здобувачами спеціальності «Медицина» базового лексико-граматично та фахового матеріалу іноземною мовою з метою вивчення медичної термінології для її подальшого використання у професійній діяльності, закладає основи знань медичної термінології з перспективою їх подальшого використання у професійній діяльності. )

2. Сестринська практика

3. Основи мануальної терапії. (Дисципліна навчає способам лікування кістково-м'язової системи, внутрішніх органів за допомогою дії рук.)

4. Основи дієтотерапії і раціонального харчування

5. Хроноритмологія

6. Основи гомеопатії. алузь медицини про дію гранично малих, потенційованих доз речовин, про цілісний підхід до оцінки стану  організму людини та його регуляції, що сформувалася на основі традиційних знань, ізопатії . Гомеопатія формує принципи та підґрунтя  сучасної мікродозової медицини)

7. Клінічна мікробіологія. (Поняття про  мікробіологічні аспекти етіології, патогенезу, імунології опортуністичних мікробних захворювань, збудники яких, як правило, постійно є в організмі людини і зазвичай знаходяться з ним у симбіотичних, а не в конкурентних зв’язках, розробляє методи їх мікробіологічної діагностики, специфічної терапії та профілактики)

8. Основи педагогіки. (Поняття про пріоритетні  напрями  та  шляхи  створення життєздатної  системи  безперервного навчання і виховання для досягнення високого освітнього рівня, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації.)

 

Вибіркові дисципліни  четвертого курсу 

1. Фізіологічна реабілітаційна медицина. (Галузь сучасної медицини про цілісний підхід до оцінки стану організму людини та способів його регуляції . Методологія лікування  базується на принципах досягнення рівноваги та балансу в основних регуляторних системах організму)

2. Судова медицина. Медичне право України. (Законодавчі акти та інші нормативні документи, що регулюють правовідносини в процесі професійної діяльності медичних працівників, наслідки порушень прав громадян в галузі охорони здоров'я)

3. Дерматологія, венерологія. (Будова і функції шкірного покриву слизових оболонок, волосся і нігтів, захворювання шкіри, їх діагностика, лікування та профілактика, а також інфекційні захворювання, які передаються переважно (але не виключно) статевим шляхом і які мають об’єктивні (висипи на шкірі, слизових, ураження внутрішніх органів) та суб’єктивні прояви)

4. Основи рефлексотерапії. (Дисципліна знайомить з прадавньою медициною східних народів, можливістю всебічного, безмедикаментозного, регуляторного, збалансованого оздоровлення та відновлення організму, підвищуючи функціональні можливості організму.)

5. Сучасні методи генетичної діагностики. (Закладення основ вивчення здобувачами освіти сучасних діагностичних технологій, які використовуються в діагностиці не тільки спадкових захворювань, а й в широкій клінічній практиці)

6. Методологія доказової медицини. (Дає теоретичні і практичні основи застосування сучасних методологічних підходів до проведення клінічних досліджень, оцінки та застосування їх результатів при наданні медичної допомоги населенню.)

7. Основи іридодіагностики

8. Основи формування здорового способу життя. (Дає поняття про  формування здорового способу життя та профілактики психічних та поведінкових розладів внаслідок зловживання психоактивними речовинами)

9. Фізична реабілітація, спортивна медицина. (Особливості фізичного розвитку, функціональних можливостей та стану здоров’я, а також їх динаміка під впливом фізичних навантажень, причини виникнення передпатологічних та патологічних станів, що виникають внаслідок нераціональної рухової активності, методи їх попередження, лікарсько-педагогічний контроль в процесі занять фізичними вправами)

 

Вибіркові дисципліни  п'ятого курсу 

1. Епідеміологія та принципи доказової медицини. (Формує знання щодо засад епідеміології як джерела інформації про найбільш актуальні медичні проблеми, розповсюдженість захворювань та їх факторів ризику, як основи для прийняття рішень в рамках науково обґрунтованої охорони здоров’я, доказової медицини та профілактики)

2. Екстрена та невідкладна медична допомога (Закладає основи вивчення студентами анестезіології та інтенсивної терапії невідкладних станів, які виникають у клініці внутрішньої медицини, педіатрії, хірургії, травматології та ортопедії, акушерстві та гінекології, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання в процесі подальшого навчання і професійної діяльності)

3. Основи фізіологічної регуляційної медицини. (Галузь сучасної медицини про цілісний підхід до оцінки стану організму людини та способів його регуляції . Методологія лікування  базується на принципах досягнення рівноваги та балансу в основних регуляторних системах організму)       

4. Основи гомотоксикології

5. Основи геронтології та геріатрії

6. Актуальні питання нефрології

7. Актуальні питання судинної хірургії

8. Інструментальні методи функціональної діагностики

9. Рефлексотерапія в системах відповідності

10. Фармакопунктура та гомеосінєатрія

11. Апітерапія та гірудотерапія

12. Мікронутрієнтологія

13. Спеціальна фітотерапія

 

Вибіркові дисципліни  шостого курсу 

1. Загальна практика (сімейна медицина)

2. Ендокринологія

3. Біоклінічна медицина (Дисципліна навчає диференціюванню діагностичних і лікувальних підходів)

4. Побічна дія ліків                                

5. Паліативна та хоспісна медицина 

6. Основи курортології (Властивості природних лікувальних чинників і механізми їх дії на організм людини при їх лікувально-профілактичному застосуванні, а також розробляє наукові основи організації курортної справи і санаторно-курортного лікування)

7. Менеджмент і маркетинг в охороні здоров’я

8. Доказова медицина (Розділ медицини, заснований на доказах, що передбачає пошук, порівняння, узагальнення і широке поширення отриманих доказів для використання в інтересах хворих )

9. Медицина малих доз

10. Актуальні питання гастроентерології

11. Інфекції, пов‘язані з наданням медичної допомоги

12. Спеціальна гомеопатія

13. Пластична та реконструктивна хірургія

Заяву на вивчення вибіркових дисциплін можно подати письмово деканаті ДМІ ТНМ .
У разі неможливості з'явитися в деканат в зазначений  в положенні термін з поважної причини маєте можливість подати заяву в електронному вигляді.