Вибіркові дисципліни  першого курсу                             

1. Іноземна мова. (Лексичні одиниці, необхідні для розуміння медичних текстів)

2. Медична та біологічна фізика, медична інформатика. (Фізичні основи сучасних методів дослідження біологічних систем,   природа взаємодії різних видів випромінювання з біологічними середовищами)

3. Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки. (Характер, принципи режиму праці, відпочинку та необхідної дієти при лікуванні стоматологічних захворювань на підставі попереднього або остаточного клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. Вплив навколишнього середовища на стан здоров`я населення)

4. Фундаментальні основи традиційної медицини. исципліна передбачає  отримання студентом знань з класичних фундаментальних філософських законів, які є основою всієї традиційної медицини. Навчає формуванню моделей швидкого аналізу отриманої інформації про пацієнта)

5. Біоритмологія. (Вплин навколишнього середовища на біологічні ритми людини, способи виявлення та корекції порушень біологічних ритмів)

6. Основи психології і педагогіки у вищій медичній школі. (Особливості функціонування психологічної сфери; уявлення про види та форми психічних розладів; вміння ефективного професійного спілкування)

7. Основи академічної доброчесності. (Поняття про формування академічної культури у вищій школі, допомогає в оволодінні навичками усного і писемного наукового мовлення, отриманні вмінь для написання текстів, публічної презентації своїх думок є запорукою успішної кар`єри у будь-якій обраній майбутнім випускником сфері)

8. Естетика. (Формування наукового рівня свідомості, що забезпечує загально-естетичні засади формування духовного світу особистості, розширює та поглиблює її культурне світобачення, відкриває світ найвищих загальнолюдських духовних цінностей)

9. Основи формування здорового способу життя. (Дає поняття про  формування здорового способу життя та профілактики психічних та поведінкових розладів внаслідок зловживання психоактивними речовинами)

10. Релігієзнавство. (Досліджує суспільно-історичну природу релігії, механізм її соціальних зв'язків з політичними, економічними, духовними системами суспільства, особливості їх впливу на віруючих)

11. Логіка. (Логічна культура мислення людини, вміння правильно мисліти та уникати логічних помилок у своїх міркуваннях, конкретно аргументувати власну точку зору, а також успішно користуватися методами критики та спростування)

12. Деонтологія і етика в медицині. (Вимоги етики, біоетики та деонтології у фаховій діяльності;  аналіз та синтез інформації у сфері етики біоетики та деонтології; сучасні знання з галузі деонтології) 

13. Фізичне виховання

 

 Вибіркові дисципліни  другого курсу    

1. Виробнича практика (Догляд за хворими)/Виробнича практика (сестринська).

2. Долікарська допомога (стоматологія). (Проведення необхідних найпростіших медичних заходів для врятування життя потерпілому, зменшення його страждання і попередження розвитоку можливих ускладнень)

3.Клінічна анатомія та оперативна хірургія. (Виділення та фіксування клінічного симптому або синдрому шляхом прийняття обґрунтованого рішення, вміння становлювати попередній та клінічний діагноз, визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання. Вмітння виконувати медичні маніпуляції, визначати та інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови)

4. Медична термінологія з підготовкою до Іго етапу ЄДКІ. (Формування англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності та базових лексико-граматичних знань та вмінь для ефективного складання інтегрованого тестового іспиту «Крок 1» та іспиту з англійської мови професійного спрямування)

5. Основи фармакогнозії і фітотерапії . (Дисципліна дає знання про лікарські рослини і засоби природного походження, можливість набути практичних навичок з приготування і використання лікарських препаратів з природної сировини для профілактики та комплексного лікування хворих, навчає використовувати фітотерапію в практиці лікаря для попередження та лікування хвороб)

6. Основи мікроелементології. (Дисципліна, яка присвячена вченню про склад, біологічну роль і механізми участі хімічних елементів низьких концентрацій (мікроелементів) у живих організмах, а також стани й процеси в них, пов'язані з порушенням надходження (нестачею або надлишком) чи дисбалансом мікроелементів)

7. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності. (Сучасні програми загального та спеціального призначення в галузі охорони здоров’я, програмні засоби різного призначення, закономірності та тенденції в показниках здоров’я населення)

8. Основні технології виготовлення зубних протезів. (Удосконалення та поглиблення знань здобувачів освіти стосовно сучасних технологій виготовлення зубних протезів та необхідних матеріалів, які застосовуються на клініко-лабораторних етапах)

9.Ергономіка у практичній стоматології. (Навички прийому пацієнтів в концепції ергономіки для стоматологів, вміння  організувати робочий простір лікаря й асистента таким чином, щоби енергетичні витрати на виконання роботи були мінімальними)

10. Сучасні стоматологічні матеріали. (Засвоєння особливості застосування основних і допоміжних сучасних стоматологічних та зуботехнічних матеріалів)

11. Мовна підготовка. (Вибіркова навчальна дисципліна, яка присвячена вдосконаленню професійної мовної підготовки)

 

 Вибіркові дисципліни  третього курсу  

1. Іноземна мова в медицині. (Лексичні одиниці, необхідні для обговорення проблем медицини, аналізу наукових статтей)

2. Судова медицина (стоматологія)/Медичне право України. (Законодавчі акти та інші нормативні документи, що регулюють правовідносини в процесі професійної діяльності медичних працівників, наслідки порушень прав громадян в галузі охорони здоров'я)

3. Охорона праці в галузі. истеми заходів правового, соціально - економічного, організаційно - технічного, санітарно - гігієнічного і лікувально-профілактичного характеру, що спрямовані на збереження здорових і безпечних умов праці фахівців в галузі)

4. Основи мануальної терапії. Ддисципліна навчає способам лікування кістково-м'язової системи, внутрішніх органів за допомогою дії рук)

5. Основи натуропатії. ає знання про зцілення хвороби природними методами, підтримання здоров'я шляхом звернення до можливостей природи організму)

6. Основи нутриціології. (Режим харчування, добовий чи разовий об’єм їжі, призначення необхідного лікувального харчування при лікуванні захворювання. Характер (консервативне, оперативне) та принципи лікування захворювання)

7. Підготовка до Іго етапу ЄДКІ. (Форування знань та вмінь для ефективного складання інтегрованого тестового іспиту «Крок 1»)

8. Сучасні принципи проблемно-орієнтованого навчання. (Вміння збирати дані про пацієнта: скарги, анамнез хвороби, анамнез життя за стандартною схемою опитування хворого. Вміння виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром шляхом прийняття обґрунтованого рішення, використовуючи попередні дані анамнезу та фізикального обстеження хворого, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм. Вміння встановити найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання)

9. Ендодонтія під мікроскопом.  (Дисципліна, яка присвячена  вивченню однієї з сучасних галузей терапевтичної стоматології,  а саме - ендодонтії, з використанням збільшувальної техніки, особливостей ергономіки та лікувальних протоколів)

10. Біомеханіка ЩЛА. (Вибіркова навчальна дисципліна, яка присвячена  вивченню рухів нижньої щелепи з погляду законів механіки, та об'єктивних анатомо-фізіологічних закономірностей, що виявляються при дослідженні. Пізнання їх дозволяє передбачати результати практичної діяльності, допомагаючи вести її планомірно з розрахунком на оптимальний результат. Вивчення рухів нижньої щелепи дозволяє одержати уявлення про їх норму, а також виявити порушення і їх вплив на діяльність м'язів, суглобів, стулення зубів і стан пародонту)

 

 Вибіркові дисципліни  четвертого курсу  

1. Загальна медична підготовка (дерматологія, венерологія;   психіатрія, наркологія, медична психологія;   фізична реабілітація, спортивна медицина) (Знання, вміння та практичні навички, необхідні для ранньої діагностики захворювань, раціонального використання методів обстеження пацієнта, оцінки результатів лабораторних та інструментальних методів досліджень, встановлення адекватного лікування)

2. Офтальмологія  та оториноларингологія. (Вміння збирати дані про скарги пацієнта із захворюваннями органа зору та слуху, анамнез хвороби, анамнез життя за стандартною схемою опитування та огляду хворого. Вміння оцінювати інформацію щодо діагнозу пацієнта в умовах закладу охорони здоров’я, його підрозділу, застосовуючи стандартну процедуру, використо, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень. , на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень)

3. Неврологія, в т.ч. нейростоматологія. (Відноситься до терапевтичних дисциплін, і спеціалізується на вивченні анатомії, фізіології нервової системи, діагностиці, лікуванні та профілактиці її захворювань)

4. Педіатрія. (Поняття про анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму, закономірності фізичного та нервово-психічного розвитку дітей різних вікових груп, семіотику уражень органів та систем дитячого організму, клінічне трактування лабораторних та інструментальних методів обстеження та основні принципи лікування захворювань в дитячому віці)

5. Акушерство. (Поняття про фізіологічні та патологічні процеси, пов’язані з вагітністю, пологами та післяпологовим періодом, а також методи діагностики, лікування та профілактики акушерської патології)

6. Фтизіатрія. (Поняття про етіологію, патогенез, методи діагностики, принципи лікування і профілактики туберкульозу)

7. Пропедевтика традиційної медицини. (Формує цілісне уявлення про основні теоретичні і методичні аспекти традиційної діагностики, про її можливості, форми і методи)

8. Основи рефлексотерапії. (Дисципліна знайомить з прадавньою медициною східних народів, можливістю всебічного, безмедикаментозного, регуляторного, збалансованого оздоровлення та відновлення організму, підвищуючи функціональні можливості організму)

9. Основи гомеопатії. алузь медицини про дію гранично малих, потенційованих доз речовин, про цілісний підхід до оцінки стану  організму людини та його регуляції, що сформувалася на основі традиційних знань, ізопатії . Гомеопатія формує принципи та підґрунтя  сучасної мікродозової медицини)

10. Косметологія. (Отримання знань стосовно етіології, патогенезу, клінічних проявів різноманітних косметологічних патологій та засвоєння сучасних підходів до лікування чи застосування відповідних профілактичних заходів)

11. Цифрові технології в стоматології. (Отримання знань та практичних навичок в зборі, аналізі , обробці та передачі медико-біологічних даних , ознайомлення з сучасною цифровою технікою, що  широко використовується у стоматології)

12. Мікробіологічні аспекти захворювань пародонту. (Запально-деструктивні захворювання пародонта. Клініка, діагностика, диференційна діагностика генералізованого пародонтиту початкового та І ступеня, хронічного перебігу. Індексна оцінка. Діагностичні проби. Функціональні та лабораторні методи діагностики)

13. Стоматологічні аспекти інфекційних хвороб, у т.ч COVID – 19. ивчення основних стоматологічних аспектів інфекційних захворювань, підходів до їх лікування, причин і механізмів виникнення та поширення, методів їх профілактики та організації профілактичних заходів)

14. Сучасні методи генетичної діагностики. (Закладення основ вивчення здобувачами освіти сучасних діагностичних технологій, які використовуються в діагностиці не тільки спадкових захворювань, а й в широкій клінічній практиці)

15. Основи естетичної реставрації зубів. (Провідні клінічні симптоми та синдроми за попереднім анамнезом хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, вірогідний нозологічний або синдромний попередній клінічний діагноз стоматологічного захворювання. Стан органів щелепно-лицевої ділянки, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу. Підхід, план, вид та принцип лікування стоматологічного захворювання)

16. Психосоматика у стоматології. (Вивчення психологічних особливостей осіб з психосоматичними розладами; оволодіння навичками психодіагностики психосоматичних розладів;  ознайомлення студентів із специфікою психокорекції психосоматичних та соматопсихічних розладів)

 Вибіркові дисципліни  п'ятого курсу  

1. Первинна стоматологічна профілактика. (Поняття про комплекс державних, соціальних і медичних заходів, спрямованих на попередження виникнення стоматологічних захворювань)

2. Особливості протезування нижньої щелепи при атрофії. (Дисципліна,  присвячена поглибленню знань студентів з сучасних технологій повного знімного протезування нижньої щелепи з максимальним ступенем атрофії альвеолярної частини)

3. Біоклінічна медицина. (Дисципліна навчає диференціюванню діагностичних і лікувальних підходів)

4. Фізіологічна регуляційна медицина. (Галузь сучасної медицини про цілісний підхід до оцінки стану організму людини та способів його регуляції . Методологія лікування  базується на принципах досягнення рівноваги та балансу в основних регуляторних системах організму)

5. Основи курортології ластивості природних лікувальних чинників і механізми їх дії на організм людини при їх лікувально-профілактичному застосуванні, а також розробляє наукові основи організації курортної справи і санаторно-курортного лікування)

6. Сучасні технології незнімної ортодонтичної техніки. (Поняття про  можливості, методи та принципи використання незнімних ортодонтичних технік при лікуванні ізольованих дентальних та щелепно-лицьових аномалій)

7. Менеджмент і маркетинг у стоматології. (Питання управління та маркетингової діяльності, методів ефективного керівництва стоматологічною діяльністю для досягнення необхідних результатів, прийняття зважених адміністративних рішень)

8. Дентальна імплантологія. (Дисципліна, яка присвячена особливостям передопераційної підготовки, планування та виконання хірургічних операцій і післяопераційної реабілітації стоматологічних пацієнтів із використанням методу дентальної імплантації)

9. Ендодонтія у дитячій стоматології. (Вивченням захворювань пульпи (нерва) та навколоверхівкових тканин)

10. Підготовка до до ІІго етапу ЄДКІ. (Форування знань та вмінь для ефективного складання інтегрованого тестового іспиту «Крок -2»)

11. Клінічна імунологія та алергологія. (Етіологія та патогенез імунних порушень, клінічні та лабораторні ознаки імунодефіцитних станів, значимість імунопатологічних змін у розвитку інфекційних, алергічних, автоімунних, онкологічних захворювань, а також методи їх імунотерапії, імунокорекції та імунореабілітації)

12. Сучасні технології тотального протезування. (Навчальна дисципліна, яка дає поняття про сучасні технології суцільнолитого незнімного та знімного протезування, про матеріали та технології, що застосовуються при зубному протезуванні)

Заяву на вивчення вибіркових дисциплін необхідно подавати в зазначений  в Положенні термін письмово в деканаті ДМІ ТНМ або  в електронному вигляді.