Плануванню роботи у Європейському медичному університеті (далі – ЄМУ) приділяється особлива увага.


План роботи ЄМУ готується відповідно до положень Концепції розвитку університету та враховує не тільки Стратегії розвитку вищої освіти в
Україні на 2021-2031 рр., а і ґрунтується на концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти, відповідає вимогам Законів України
«Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та іншим нормативно-правовим документам України.

Заздалегідь визначений порядок та послідовність опрацювання відповідних заходів на конкретний термін їх виконання з визначенням
відповідальних і виконавців є запорукою сталого розвитку ЄМУ. Реалізація планових заходів забезпечує досягнення мети через
використання загально прийнятих методів та засобів дозволяє опрацьовувати заплановані обсяги робіт, що дозволяє досягати очікуваних кінцевих результатів
науково-педагогічної діяльності.

Плани роботи опрацьовуються кожним структурним підрозділом ЄМУ. Повне та якісне виконання планових заходів здійснюється співробітниками відповідно до їх функціональних обов’язків під їх особисту відповідальність.

У розділі розміщується план за основними напрямками роботи ЄМУ.