Місія

 1.  Здійснення якісної підготовки висококваліфікованих фахівців для галузі охорони здоров’я в умовах доброчесності, рівності можливостей, академічної свободи, університетської автономії;
 2.  Забезпечення високої якості освітньої, наукової і клінічної діяльності відповідно до сучасних вітчизняних та іноземних стандартів та досягнень медичної науки та практики.
 3.  Розробка і впровадження інноваційних технологій вищої медичної освіти, реалізації ефективної моделі соціального партнерства між ДМІ ТНМ та суспільством згідно регіональних потреб та вимог системи охорони здоров’я України в цілому, спрямованого на поліпшення здоров’я населення і збільшення його довголіття.
 4.  Підтримання ролі авторитетності науково-дослідницької, практично-орієнтованої, інноваційної навчальної концепції для фахівців-медиків.
 5.  Розвиток фундаментальної і прикладної науки для покращення якості професійної медичної допомоги населенню.
 6.  Формування високоосвічених, демократичних і національно свідомих людей.
 7.  Забезпечувати високий рівень інтеграцію сучасних досягнень в медичну практику;
 8.  Активно співпрацювати з центральними і місцевими органами виконавчої влади, роботодавцями, громадськими організаціями з питань створення та реалізації освітніх програм і надання медичної допомоги;
 9.  Створювати умови для саморозвитку, реалізації інтересів, здібностей та постійного професійного зростання здобувачів вищої освіти;
 10. Нести соціальну відповідальність перед суспільством за якість підготовки здобувачів вищої освіти, рівень наукових розробок, впровадження в лікувальну та освітню діяльність досягнень вітчизняної та світової медицини.

 

Візія

 1.  Авторитетність Інституту у якості потужного навчально-наукового осередка у європейському освітньому та дослідницькому просторі.
 2.  Неухильне покращенім якості надання послуг з вищої медичної освіти та наукових досліджень. Використання найновітніших інформаційних технологій в управлінні та інших напрямках діяльності.
 3.  Відповідність освітніх програм підготовки здобувачів вищої медичної освіти сучасним науковим досягненням, національним стандартам та світовим надбанням медичної практики.
 4.  Підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців-професіоналів сфери надання медичних послуг в Україні та за її межами.
 5.  Визнання диплома про вищу медичну освіту закладами практичної медицини, науковими установами, та вищими навчальними закладами за межами України відповідно до європейських та міжнародних стандартів.
 6. Сучасна практична підготовка здобувачів вищої освіти та надання лікувально-профілактичної допомоги у багатопрофільній інститутській клініці та на клінічних базах Інституту;

 

Стратегія розвитку

 1.  Підвищення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг, збільшення контингенту здобувачів вищої освіти.
 2.  Забезпечення високої якості набору вступників, оновлення змістового наповнення освітніх програм, підвищення якості навчання, формування середовища всебічного професійного розвитку здобувачів вищої освіти.
 3.  Розвиток фундаментальних і та клінічних наукових досліджень для впровадження сучасних наукових досягнень в освітній процес з метою підвищення якості вищої освіти та розвитку кадрового потенціалу інституту.
 4.  Всебічне впровадження концепції використання симуляційних методів навчання для реалізації стандартизованого підходу у набутті здобувачами освіти практичних навичок.
 5.  Організація та введення в дію власної інститутської клініки для практичної підготовки здобувачів вищої освіти та впровадження сучасних науково-обґрунтованих алгоритмів надання медичної допомоги населенню.
 6.  Всебічний розвиток концепції безпечного освітнього середовища та його впровадження як стану освітнього середовища, в якому наявні безпечні умови навчання та праці, комфортна міжособистісна взаємодія, що сприяє емоційному благополуччю учасників освітнього процесу, відсутні будь-які прояви насильства та є достатні ресурси для їх запобігання, а також дотримано права і норми фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу.
 7.  Розвиток інноваційної діяльності професорсько-викладацького складу, формування інтелектуальної власності Інституту за відповідними напрямами його діяльності.